تبلیغات لیماژ بهمن 1402
فلوک دریانورد-ایپابفا

کتاب قصه کودکانه: فلوک دریانورد / داستان یک بچه اردک شیطون

فلوک دریانورد -ایپابفا (1).jpg

کتاب داستان کودکانه

فلوك دریانورد

ترجمه: نبوی

به نام خدا

فلوک دریانورد -ایپابفا (2).jpg

فلوك، مرغابی کوچک، در حالیکه خود را به چپ و راست تکان می دهد دنبال خواهر و برادرهایش راه می رود. امروز مادرشان آنها را به مرداب می برد. آب این مرداب خیلی تمیزتر از مرداب ده است. مادر صدا می زند: «ای کوچولوی تنبل، زودباش! تو همیشه آخرین نفر هستی!» فلوك نق نق کنان جواب می دهد: «دلم نمی خواهد شنا کنم!»

فلوک دریانورد -ایپابفا (3).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (4).jpg

مرغابی های کوچک با خوشحالی به آب می روند ولی فلوك در کنار مرداب می ماند و متوجه روزنامه ای می شود که یک رهگذر روی چمن ها گم کرده. فوری فکری به سر فلوك می رسد. با کمی زحمت يك قایق زیبا و کاغذی درست می کند. از همان قایق هائی که برای لوسِت دختر مزرعه دار نیز درست می کنند. از کارش بسیار راضی است.

فلوک دریانورد -ایپابفا (5).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (6).jpg

قایق خود را در آب می اندازد و خود را آماده می کند تا بدون آنکه به خود زحمتی بدهد روی آب گردش بکند! تا چند دقیقه همه چیز خوب پیش می رود. فلوك براحتی می نشیند، ولی این طولی نمی کشد! کاغذ که خیس شده کم کم در آب فرو می رود. مدور (سگ) هم که شاهد این ماجرا است نگاهی تمسخرآمیز به مرغابی و قایق می اندازد.

فلوک دریانورد -ایپابفا (7).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (8).jpg

فلوك وقتی که متوجه می شود پاهایش درون آب فرو رفته اند فریاد می کشد: «غرق شدم، غرق شدم!» قایق بکلی در آب فرو رفته و دیگر دیده نمی شود. فلوك با حالتی ناراحت و قهرآمیز به کنار مرداب می آید. با سرسختی دوباره تکرار می کند: «من امروز نمی خواهم شنا کنم!» در این میان لوست و ژان برادر کوچکش که از مدرسه برگشته اند در حالیکه عصرانه شان را می خورند می رسند.

فلوک دریانورد -ایپابفا (9).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (16).jpg

بچه ها روی چمن ها می نشینند و در حالیکه شنا کردن خانواده مرغابی را روی مرداب کوچك تماشا می کنند، ساندویچ خود را هم می خورند. سپس چون مادرشان که از پشت پنجره خانه مراقب آنها بود صدایشان می زند، آنها فوری برمی گردند. بعد از رفتن بچه ها، فلوك متوجه قایق بادبانی ژان می شود که آنرا فراموش کرده! عجب شانسی! این بار همه چیز بخوبی خواهد گذشت.

فلوک دریانورد -ایپابفا (10).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (12).jpg

برای بچه مرغابی، هول دادن قایق بطرف آب خیلی دشوار است. ولی از حالا او خود را در جلد يك ملوان واقعی احساس می کند! هوپ! او بدرون قایق می پرد. پیش خود فکر می کند: «این یکی خیلی محکم است!» باد درون بادبان می وزد و بچه مرغابی را از برادرهای کوچکش که متعجب هستند و او را تحسین می کنند دور می کند!

فلوک دریانورد -ایپابفا (11).jpg

باد تندتر و تندتر می وزد و قایق به تندی پیش می رود. مادر مرغابی فریاد می کشد: «خیلی دور می روی، بیرون بپر و شنا کنان برگرد!» ولی فلوك لجوج و يك دنده دلش نمی خواهد شنا کند. طناب های بادبان را محکم می گیرد. يك ماهی بزرگ با تجربه نصف بدنش را از آب در می آورد و فریاد می کشد: «بهتر است بیرون بپری!»

فلوک دریانورد -ایپابفا (13).jpg

فلوک دریانورد -ایپابفا (14).jpg

باد هم چنان می وزد. بادبان ها حسابی باد کرده اند و قایق بطور خطرناکی کج شده است. فلوك در طرف دیگر قایق تکیه می دهد تا شاید تعادل برقرار شود. او خیلی می ترسد! او حالا در وسط مرداب و خیلی دور از کناره است. بادی دیگر می وزد و قایق واژگون می شود…

فلوک دریانورد -ایپابفا (15).jpg

در این مدت مِدور دوربینی در دست گرفته تا بدین وسیله مادر مضطرب را از حال مسافر کوچك باخبر سازد. ناگهان فریاد می کشد: «بالاخره او را پیدا کردم؛ فلوك روی قایق واژگون شده را محکم چسبیده!» مادر مرغابی تا این حرف ها را می شنود فوری به سمت تعیین شده شنا می کند…

flok daryanavrd_Page_12-.jpg

خدا می داند که مرغابی کوچک از دیدن مادرش چقدر خوشحال می شود! مادر می گوید: «ای کوچولوی بی احتیاط، سوار من شو، تو هنوز خیلی جوان هستی تا بخواهی تمام این مسیر را شناکنان طی بکنی!». بدین صورت فلوك به کنار مرداب آمد و پیش برادرها و خواهرها و دوست عزیزش مِدور که منتظرش بودند برگشت…

the-end-98-epubfa.irلینک کوتاه مطلب : https://www.epubfa.ir/?p=3030

***

  •  

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *