قصه کودکانه و آموزنده «کرم ابریشم بسیار گرسنه» آموزش روزهای هفته، اعداد، و نام میوه ها به خردسالان

کرم ابریشم گرسنه

این قصه ساده و کودکانه، بطور ناخودآگاه، نام روزهای هفته، نام میوه‌ها، شمارش اعداد و فرایند تکامل کرم ابریشم به پروانه را به کودکان آموزش می دهد

بخوانید