داستان علمی‌تخیلی

قصه صوتی: آیا آدم مصنوعی‌ ها خواب گوسفند برقی می‌ بینند؟

قصه صوتی: آیا آدم مصنوعی‌ ها خواب گوسفند برقی می‌ بینند؟ 1

۲۰ سال از همزیستی آدم‌ها با آدم مصنوعی‌ ها می‌گذرد. دگارد، جایزه بگیری است که برای پلیس شهر سانفرانسیسکو کار می‌کند. وظیفه او یافتن و بازنشسته کردن آدم مصنوعی‌ هایی است که غیر قانونی وارد زمین شده‌ اند.

بخوانید