داستان علمی‌تخیلی

قصه صوتی: آیا آدم مصنوعی‌ ها خواب گوسفند برقی می‌ بینند؟

۲۰ سال از همزیستی آدم‌ها با آدم مصنوعی‌ ها می‌گذرد. دگارد، جایزه بگیری است که برای پلیس شهر سانفرانسیسکو کار می‌کند. وظیفه او یافتن و بازنشسته کردن آدم مصنوعی‌ هایی است که غیر قانونی وارد زمین شده‌ اند.

بخوانید