قصه‌های کلیله‌و‌دمنه

کَلیله و دِمنه کتابی است از اصل هندی که در دوران ساسانی به زبان پارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایت‌های گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شده‌است. داستان‌های این مجموعه از جلد اول کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب نوشته مهدی آذریزدی فراهم شده است.

قصه آموزنده «گناه مرغ خانگی» – از روی ظاهر نباید درباره افراد و رویدادها قضاوت کرد

kelile کلیله و دمنه - قصه های خوب جلد 1

قصه‌ای آموزنده از کتاب کلیله‌و‌دمنه درباره اینکه نباید ظاهربین بود و افراد و اتفاقات را از روی ظاهرشان قضاوت کرد. بلکه باید حقیقت‌بین بود و همه چیز را واقعاً همانطور که هست دید.

بخوانید