بایگانی برچسب: پائولو کوئلیو

زَهیر: جملات آغازین رمان زهیر نوشته پائولو کوئلیو نویسنده برزیلی

رمان زهیر نوشته پائولو کوئلیو

نام زن، اِستِر بود. خبرنگار جنگی، تازه از عراق برگشته بود که هرلحظه ممکن بود به آن حمله کنند. سی‌ساله، متأهل، بدون فرزند. مرد، ناشناس بود، تقریباً ۲۳ تا ۲۵ ساله، با پوست گندمی، چهره‌ی مغولی.

بخوانید