بازی های محلی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شده به‌قیدقرعه یک تیم به‌عنوان داروغه و یک تیم به‌عنوان دزد انتخاب و یک محل را به‌عنوان زندان انتخاب می‌کنند. با اعلام آمادگی دو تیم، تیم دزد یه سرعت پراکنده می‌شوند و تیم داروغه باید افراد تیم دزد را گرفته و به زندان ببرند.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: کُشتی لوچو

بازی‌های محلی و بومی ایران: کُشتی لوچو

این کشتی در مناطق شمالی ایران رواج دارد و سرگرمی بسیاری از جوانان و مردان است. اساس این کشتی بر اخلاق و اصول پهلوانی استوار است و روحیه مردانگی را اشاعه می‌دهد، لذا احترام به حریف و عدم استفاده از فنون خشن، بخشی از قواعد بازی است.

بخوانید