بازی های محلی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شده به‌قیدقرعه یک تیم به‌عنوان داروغه و یک تیم به‌عنوان دزد انتخاب و یک محل را به‌عنوان زندان انتخاب می‌کنند. با اعلام آمادگی دو تیم، تیم دزد یه سرعت پراکنده می‌شوند و تیم داروغه باید افراد تیم دزد را گرفته و به زندان ببرند.

بخوانید